langlion
langlion
banner

Statut placówki niepublicznej – fragmenty

 

§ 1

Nazwa placówki brzmi: Euro-School Szkoła Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§ 3

Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie kursów języków obcych. (…)

 

 

Cele i zadania placówki

§ 8

Placówka realizuje następujące cele i zadania:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 2. Kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników przez:
  • zapoznanie słuchaczy z programami nauczania
  • udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały do nauki języków obcych,
  • udzielanie porad w sprawie nauki,
  • ocenianie prac kontrolnych. (…)

 

 

Organizacja placówki

§ 11

Kształcenie w placówce jest prowadzone w czasie roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora placówki i podanych do wiadomości słuchaczy.

§ 12

Program nauczania oparty jest na doborze podręczników w optymalnym stopniu umożliwiających realizację podstawowych założeń metodycznych:

 1. aktywizacji słuchaczy
 2. realizacji założeń komunikacyjnej metody nauczania

§ 13

Lektorzy na początku każdego semestru informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.

§ 14

 1. Słuchacze placówki oceniani są w stopniach według następującej skali:
  • Stopień celujący – 6
  • Stopień bardzo dobry – 5
  • Stopień dobry – 4
  • Stopień dostateczny – 3
  • Stopień dopuszczający – 2
  • Stopień niedostateczny – 1
 2. Oceny klasyfikacyjne , według skali określonej w ust. 1, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego kursu
 3. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

§ 15

 1. Oceny są jawne dla słuchaczy. Sprawdzone i ocenione prace pisemne słuchacze otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez lektorów.
 2. Na prośbę słuchacza lektor ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 16

 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne.
 2. Słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora placówki.
 3. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 2 powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do dnia 30 września.

§ 17

Egzamin semestralny składa się z części pisemnej dla słuchaczy szkół podstawowych oraz części pisemnej i ustnej dla słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

§18

 1. Słuchaczowi, który otrzymał ocenę niedostateczną przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego.
 2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza lektor prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 30 września. O wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego słuchacz powinien zostać poinformowany co najmniej na 2 tygodnie przed datą egzaminu.

§ 19

Słuchacz kończy kurs, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

Zasady przyjmowania słuchaczy

§ 20

 1. Przyjęcia słuchaczy odbywają się w następujących terminach:
  • na semestr jesienny od 1 do 30 czerwca oraz od 25 sierpnia do 15 września
  • na semestr zimowy od 15 do 30 stycznia
 2. Słuchacze przyjmowani są do placówki na podstawie umowy o naukę wybranego przez siebie języka, zawieranej na okres 1 roku szkolnego.
 3. Słuchacz może wypowiedzieć umowę prze upływem roku szkolnego z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 4. Dyrektor placówki może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w par. 23 pkt. 2-5

§ 21

 1. Organizacja nauczania zakłada wyodrębnienie zróżnicowanych poziomów nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przyjmuje się następujące podstawowe poziomy zaawansowania:
  • A1 – Beginner (zerowy, dla początkujących)
  • A2 – Pre-Intermediate (średniozaawansowany niższy)
  • B1 – Intermediate (średniozaawansowany)
  • B2 – Upper – Intermediate (średniozaawansowany wyższy)
  • C1 – Advanced (zaawansowany)
  • C2 – Proficient (biegły)
 2. W ramach poziomów podstawowych wyodrębnia się: podpoziom dla dorosłych oraz dla dzieci.
 3. Ponadto prowadzone są kursy językowe na podstawie udzielonych placówce licencji takie jak Metoda Callana™, Rapid Deutsch™, Talking Kids™ oraz kursy o specyficznym ukierunkowaniu jak np.: Business English, a także przygotowujące do innych egzaminów (Advanced, Proficiency).
 4. W przypadku kursów prowadzonych na podstawie licencji zastosowanie mają jedynie postanowienia Regulaminów poszczególnych kursów.

§ 22

 1. Słuchacze początkujący zostają przydzieleni do grup przez dyrektora placówki, po dokonaniu przez nich wyboru godziny oraz lektora.
 2. Słuchacze kontynuujący naukę przydzielani są do grup na poziomie adekwatnym do ich wiedzy sprawdzonej na podstawie testu końcowego.
 3. Słuchacze zaawansowani przyjmowani po raz pierwszy są przydzielani do grup na poziomie adekwatnym do ich wiedzy na podstawie testu kwalifikacyjnego.
 4. W ciągu dwóch pierwszych tygodni nauki dyrektor placówki może na wniosek i ryzyko słuchacza przenieść go do grupy o wyższym lub niższym poziomie zaawansowania.

§ 23

Zajęcia odbywają się w grupach 6 – 15 osobowych lub w tzw. grupach „prestiżowych” 1 – 5 osobowych.

§ 24

Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy na podstawie decyzji dyrektora w przypadku, gdy:

 1. dokonał wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 3
 2. nie przestrzega wewnętrznych zaleceń i regulaminów placówki
 3. swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć
 4. dopuszcza się aktów wandalizmu lub niszczenia mienia szkoły
 5. zalega z opłatą za naukę języka co najmniej 1 miesiąc (…)

 

 

Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 26

 1. Słuchacz ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu nauczania wybranego języka,
  • korzystania z warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie własnej godności,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz wewnętrznych zaleceń dyrektora placówki, a szczególności:
  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  • przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w odniesieniu do koleżanek i kolegów a także lektorów i innych pracowników placówki,
  • terminowego wnoszenia opłat za naukę. (…)

 

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2012 r.